The Twelve-Factor App

IV. Backing services

จัดการกับบริการสนับสนุน (backing service) ให้เป็นทรัพยากรที่แนบมา

บริการสนับสนุน (backing service)* เป็นบริการใดๆ ที่ app ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (operation) ตัวอย่างเช่น รวมที่เก็บข้อมูล (datastore) (เช่น MySQL หรือ CouchDB), ระบบ messaging/queueing (เช่น RabbitMQ หรือ Beanstalkd), บริการ SMTP สำหรับส่งอีเมล์ออก (เช่น Postfix), และระบบ caching (เช่น Memcached)

บริการสนับสนุนอย่างเช่นฐานข้อมูลเป็นการจัดการแบบดั่งเดิมด้วยผู้จัการระบบเดียวกันกับ app ที่ทำงานหลังจาก deploy เพิ่มเติมจากบริการจัดการภายใน, app อาจจะมีบริการที่ให้บริการและจัดการโดยบริการภายนอก (third parties) ตัวอย่างเช่น รวมบริการ SMTP (เช่น Postmark), บริการ metrics-gathering (เช่น New Relic หรือ Loggly), บริการ binary asset (เช่น Amazon S3), และแม้แต่บริการ API-accessible consumer (เช่น Twitter, Google Maps, หรือ Last.fm).

code สำหรับ twelve-factor app จะไม่มีความแตกต่างระหว่างบริการภายใน (local) และบริการภายนอก (third party) ใน app ทั้งสองบริการจะเป็นทรัพยากรที่แนบอยู่ใน app และเข้าถึงได้ด้วย URL หรือที่เก็บ locator/credentials อื่นๆใน การตั้งค่า. deploy ของ twelve-factor app ควรจะส่ามารถสลับสับเปลี่ยนฐานข้อมูล MySQL ใน app ด้วยบริการภายนอก (เช่น Amazon RDS) โดยไม่ต้องเปลี่ยน code ของ app เหมือนกับ SMTP ภายใน app ควรสามารถสลับสับเปลี่ยนด้วยบริการ SMTP ภายนอกได้ (เช่น Postmark) โดยไม่ต้องเปลี่ยน code ในทั้งสองกรณีทรัพยากรจัดการด้วยการตั้งค่าที่จะต้องเปลี่ยนเท่านั้น

สิ่งที่แตกต่างกันของบริการสนับสนุนคือ ทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูล MySQL เป็นทรัพยากร; ฐานข้อมูล MySQL 2 ฐานข้อมูล (ใช้สำหรับ sharding ใน application layer) มีคุณสมบัติเป็นทรัพยากรที่แตกต่างกัน 2 แหล่ง, twelve-factor app จักการฐานข้อมูลเป็น ทรัพยากรแนบ (attached resouces) ซึ่งเป็นการระบุ loose coupling กับ deploy ที่ทรัพยากรเหล่านี้แนบใช้งาน

A production deploy attached to four backing services.

ทรัพยากรสามารถแนบและถอดออกจาก deploy ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลของ app ทำงานผิดปรกติเนื่องจากปัญหาของฮาร์ดแวร์ ผู้ดูแลระบบของ app อาจจะ spin up เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่จากการข้อมูลที่สำรองล่าสุด ฐานข้อมูลของ production ปัจจุบันควรจะถอดออกและแนบด้วยฐานข้อมูลใหม่ – ทั้งหมดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง code